Privacybeleid

Privacyverklaring Technisi

Technisi hecht veel waarden aan jouw privacy. Binnen onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.  In dit document kan je lezen hoe wij met jouw gegevens omgaan en welke rechten jij hier aan kan onttrekken. De door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna genoemd: AVG).

Technisi is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG). Als we het over Technisi hebben, dan hebben wij het over de juridische entiteit Technisi B.V. Onderaan deze verklaring tref je de contactgegevens van Technisi aan.

Technisi verzamelt persoonsgegevens van haar websitebezoekers, van (potentiële) kandidaten, Werknemers, ZZP-ers, onze medewerkers en medewerkers van onze leveranciers, onderaannemers, (potentiële) opdrachtgevers en andere geïnteresseerden.

Cookies van Technisi

Als je een website van Technisi bezoekt,  maakt Technisi gebruikt van verschillende soorten cookies en webstatistieken. In ons cookiebeleid kun je meer lezen over welke gegevens wij verzamelen en hoe je de verschillende cookies kunt blokkeren.

Wanneer verwerken Technisi jouw persoonsgegevens?

Technisi verzameld jouw gegevens vanaf het moment dat jij je inschrijft via onze website of wanneer jij je op een andere wijze aanmeldt voor bemiddeling, bijvoorbeeld door het toezenden van jouw CV, of een andere dienstverlening van Technisi. We kunnen jouw gegevens ook verzamelen als jij deze hebt geplaatst op publieke middelen zoals LinkedIn, indeed of een andere jobboard en of social media, zodat wij jou kunnen benaderen of jij geïnteresseerd bent in bemiddeling via ons. Daarnaast verwerken wij jouw gegevens op het moment dat jij een contactpersoon bent van onze (potentiele) zakelijke relatie.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij verzamelen persoonsgegevens:

In het geval dat Technisi jouw gegevens voor een ander doel zouden willen gebruiken, dan vraagt Technisi daarvoor uiteraard eerst jouw toestemming.

Welke gegevens verzamelt Technisi?

Technisi verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Daarnaast kunnen aanvullende gegevens wenselijk zijn om de bemiddeling beter af te kunnen stemmen op jouw wensen en/of om te voldoen aan specifieke vragen van onze opdrachtgevers.

Bij de inschrijving voor bemiddeling leggen wij dan ook een beperkte set gegevens vast die jij op vrijwillige basis kunt aanvullen. Later, op het moment dat jij bij een opdrachtgever van Technisi aan het werk gaat, zullen wij jou om noodzakelijke aanvullende gegevens vragen. Bijzondere persoonsgegevens leggen wij uitsluitend vast waar dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en/of wanneer dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt.

Bij inschrijving leggen wij de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst leggen wij aanvullend de volgende gegevens vast:

Bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht verwerken wij de volgende gegevens:

Van onze (potentiële) zakelijke relaties verwerken wij:

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, jij jouw toestemming hebt gegeven óf omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (die in overeenstemming is met de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken). 

Met welke partijen deelt Technisi jouw gegevens?

Wij kunnen (jouw) persoonsgegevens delen met andere onze (potentiële) opdrachtgevers, onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of vonnis. Indien hier sprake van is, betreffen dit uiteraard enkel relevante gegevens. 

 

Hoe lang bewaart Technisi jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren naar gelang de situatie de volgende bewaartermijnen: 

Na afloop van de genoemde bewaartermijn, na intrekking van jouw toestemming of naar aanleiding van geslaagd verzoek tot verwijdering van je gegevens, verwijderen wij jouw persoonsgegevens uit onze systemen. 

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht:

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering. 

In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt jouw gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Technisi doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Technisi doet er alles aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische én technische maatregelen, maar ook door het toepassen van toegangsbeheer, firewalls, beveiligde servers en encryptie van bepaalde typen gegevens. Met verwerkers en externe partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken zijn wij eveneens overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal moeten beveiligen. 

Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een (mogelijk) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, verzoeken wij je dit direct te melden via info@technisi.nl 

Indien noodzakelijk kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele verklaring staat op onze website. De tekst is voor het laatst aangepast op 01-02-2021.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kun je per post of per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. 

Technisi B.V
Emdenweg 3
9723TA Groningen

Tel: 050-2110849
Info@technisi.nl